GDPR information

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Państwa o prawach, jakie Państwu przysługują oraz o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ”VERSIM” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000396258, REGON: 30007487400000, NIP: 7792261859 (dalej jako: „ADO”).
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest: Bogdan Szymczak,e-mail: rodo@versim.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
  a) wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);
  d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w przypadkach określonych w pkt. 4 lit. a, c i d – do czasu przedawnienia roszczeń;
  b) w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.
 5. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą służby informatyczne, kancelarie prawne oraz firmy kurierskie (jeśli dotyczy).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku zawierania umowy, jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia.

Privacy Policy

Privacy Policy

GDPR information

Contact


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl